Garantijas noteikumi

Bewus.com datortehnikas garantijas noteikumi

Pirms pirkuma

 • Pirms iegādāties datortehniku vai citu preci, pircējam ir jāpārliecinās vai izvēlētā prece atbilst viņa vajadzībām. Preces, kuru izvēli ir veicis pats pircējs, bet kuras neatbilst viņa vajadzībām, Bewus.com nemaina un naudu neatgriež.
   
 • Pārbaudot vai prece atbilst pircēja vajadzībām, jāprecizē vai preces raksturlielumi atbilst pircēja vajadzībām, vai ražotājs paredzējis preces lietošanu pircēja plānotajos apstākļos, vai preces garantijas termiņš un apkalpošanas servisa līmenis atbilst pircēja vēlmēm.

Iegadājoties datortehniku

 • Veicot pirkumu pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas par nepieciešamo preces tehnisko apkopi un ekspluatācijas noteikumiem.

Preces/datortehnikas lietošanas laikā

 • Prece nedrīkst tikt lietota apstākļos, kādus tos nav paredzējis ražotājs (piemēram, iekārta, kas paredzēta lietošanai telpās, nedrīkst tikt lietota ārpus telpām).
   
 • Ja ražotājs ir norādījis intervālus, kādos iekārtai jāveic regulārās apkopes, garantijas saistības būs spēkā tikai gadījumos, ja šādas apkopes būs veiktas un par to veikšanu pircējs varēs uzrādīt atbilstošu servisa organizācijas izsniegtu dokumentu.

Vispārējie noteikumi

 • Garantijas termiņa laikā pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas par nepieciešamo preces tehnisko apkopi un ekspluatācijas noteikumiem.
   
 • Mēs garantējam preces vai tās komplektējošo daļu bezmaksas remontu noteiktā garantijas termiņa laikā vai preces apmaiņu uz tādu pašu vai līdzvērtīgu, ja remonts nav iespējams.
   
 • Garantijas remontam preci var nodot Bewus.com speciālistam uzrādot pirkuma dokumentu vai garantijas talonu.
   
 • Remontējamo preci pie speciālista pircējs nogādā pats, ja pirms tam nav bijusi noteikta vienošanās (rakstiska vai mutiska) par citiem piegādes variantiem. Bewus.com var veikt preces transportēšanu vai remontu/diagnostiku klienta telpās piestādot atsevišķu rēķinu par meistara vizīti vai darbu atbilstoši spēkā esošajam servisa darbu cenrādim.
   
 • Pirms preces vešanas uz servisu vēlams saskaņot vēlamo laiku ar speciālistu.
   
 • Remonta darbu termiņi tiek saskaņoti preci nododot remontā.
   
 • Tiesības uz bezmaksas remontu pircējs zaudē ja:
 • ir beidzies dokumentos norādītais garantijas termiņš;
   
 • uz preces ir redzami fiziski bojājumi vai defekti;
   
 • garantijas talonā norādītais preces nosaukums vai sērijas numurs nesakrīt ar preces sērijas numuru;
   
 • garantijas pretenzijas iesniedzējs nevar uzrādīt pirkuma un/vai atbilstoši aizpildītus garantijas dokumentus;
   
 • bojājumu ir izraisījusi nepareiza iekārtas ekspluatācija un pārbūvēšana (garantija zaudē spēku tikai attiecībā uz tām iekārtas daļām, kuras ir ietekmējuši augšminētie cēloņi);
   
 • bojājumus vai funkcionālus traucējumus radījusi neatbilstošu vai nekvalitatīvu ekspluatācijas materiālu lietošana;
   
 • pircējs mēģinājis remontēt iekārtu paša spēkiem;
   
 • precei ir mehāniski bojājumi;
   
 • precē ir redzamas šķidruma iekļūšanas pēdas vai precē ir iekļuvis kāds svešķermenis;
   
 • preces bojājumi ir radušies dabas stihijas, ugunsgrēka vai sadzīves faktoru rezultātā;
   
 • preces bojājumi ir radušies nepareiza barošanas sprieguma izmantošanas rezultātā, kā arī, ja trešās puses vai neatkarīgu iemeslu dēļ radies pārspriegums barošanas vai komunikāciju tīklā.
   
 • defekti radušies no ražotāja un pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ;
   
 • datorā ir veikta sākotnēji uzstādītās operētājsistēmas pārinstalācija.
   
 • iekārtai nav savlaicīgi veiktas visas regulārās tehniskās apkopes (ja tādas paredzētas ekspluatācijas noteikumos).
 • Ja remonta laikā tiek konstatēti preces bojājumi, kas neattiecas uz garantijas remontu, Bewus.com serviss ir tiesīgs prasīt no pircēja samaksu par veiktajiem darbiem un nepieciešamajām rezerves daļām iepriekš ar pircēju saskaņojot remonta izmaksas.
   
 • Ja tiek konstatēts, ka pircējs garantijas remontu pieteicis sniedzot servisam maldinošu informāciju, Bewus.com servisam ir tiesības piestādīt pircējam rēķinu par veiktajiem darbiem iepriekš to nesaskaņojot.
   
 • Preces maiņa garantijas ietvaros neietver maināmās preces sākotnējā garantijas laika pagarināšanu.
   
 • Garantijas saistības neattiecas uz tehnikas morālo novecošanu.
   
 • Ja datortehnikas funkcionēšanas kļūmju cēlonis ir nepareiza vai nelicencētas programmatūras lietošana, Bewus.com ir tiesīgi par veiktajiem remontdarbiem piestādīt atsevišķu rēķinu nesaskaņojot to ar pircēju.